Elorieha 2014

Omakotiyhdistys

Kuuluthan sinäkin ja perheesi Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistykseen!
Yhdistyksen jäsenyys on 15 €/talous tänäkin vuonna.

Jäsenetuina tarjoamme jäsentemme käyttöön klapikoneen (FXA 5T). Tarvittaessa saat lainaan myös laminointikoneen tai 3 litran kahvitermoksia.

Kysy lainoja Hennalta: henna.wikstrom@gmail.com tai 040 849 2207.

Maksamalla jäsenmaksun turvaat osaltasi yhdistyksemme toimintaedellytykset. Tavoitteenamme on entistäkin viihtyisämpi ja yhteisöllisempi omakotialue. Järjestämme yhteisiä tapahtumia ja tempauksia, ajamme alueemme etua, patistelemme päättäjiä ja virkamiehiä sekä puutumme epäkohtiin.

Maksutiedot
Saajan tilinumero:
Danske Bank FI53 8000 1901 5523 08
Saaja:
Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistys ry
Ilmoita maksajan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelin ja sähköposti

——————————————————————————————————————————-

Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistys on perustettu 20.9.1981.

Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistys ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on  Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistys  ry. Sen kotipaikka on Espoo, ja toimialue on Lahnuksen, Luukin,  Velskolan ja Lakiston kylät.

Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistys on suomenkielinen.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana
– valvoa omakotitalon, vapaa-ajanasunnon sekä pienkiinteistön omistajien oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä
– edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumis-viihtyvyyttä
– vaikuttaa elinympäristön laatuun sekä- edistää ja kehittää myös luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin
– seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla
– osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksen-tekoa
– valvoo alueensa järjestäytymisen kehittämistyötä
– tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin ja ohjein
– edustaa jäsenkuntaansa sekä
– järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi
– harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä
– hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on omakotitalon, paritalon, rivitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun kiinteistön omistaja tai osakkeenomistaja tai henkilö, joka on omakotitoiminnasta kiinnostunut.

Jäseneksi pääsee kun jäsenmaksu on maksettu ja rekisteröimistiedot on annettu yhdistyksen hallitukselle tiedoksi  ja hallitus on jäsenyyden hyväksynyt.

Hakija sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-johtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen vuoden ajan erääntymisestä lukien.

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus. Se voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

Yhdistyksen kokoukset

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisella  kutsulla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Ilmoituksen  tulee sisältää kokouksen aika ja paikka.

Ylimääräisen kokouksen osalta kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin helmi – huhtikuussa (kevätkokous) ja loka – marraskuussa (syyskokous) sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä jonkin asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Äänioikeus kokouksissa on jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.

Kevätkokouksessa
–   käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
–   vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
–   käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa
–   vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
–   päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
–   päätetään hallituksen jäsenmäärästä
–   valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen

jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi erovuoroisten tilalle
–    valitaan yhdistyksen edustajat Pohjois-Espoon alueneuvottelukuntaan ja muihin yhdistyksiin missä edustusta tarvitaan.
–   valitaan (1-2) tilintarkastajaa ja (1-2) varatilintarkastajaa sekä
–   käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Yhdistyksen hallitus

10§

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4 – 10 varsinaista jäsentä ja 2 – 4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheen-johtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi ja hallituksen muut jäsenet kahdeksi  kalenterivuodeksi kerrallaan ja sen jäsenistä puolet kerrallaan on vuosittain erovuorossa.

Jäsenmaksu

11§

Yhdistys kerää jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

12§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Toiminta- ja tilikausi

13§

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätösasiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi  helmikuun 15. päivään mennessä.

Tilintarkastuskertomus on annettava hallitukselle viimeistään helmikuun 28. päivään mennessä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14§

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

15§

Yhdistyksen purkautuessa sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.

Yleisiä säännöksiä

16§

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 14§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.